برگزاری کنفرانس خبری پیرامون اولین همایش حامیان صنعت سنگ مازندران

چهارشنبه, 23 مرداد 1398

کنفرانس خبری همایش حامیان صنعت سنگ مازندران

کنفرانس خبری با حضور نمایندگان صدا و سیمای مازندران ، خبرنگاران ایرنا، فارس، جمهوری اسلامی ، پیشرو و ... در حضور مدیرعامل و مدیران ارشد مجموعه بازرگانی ابرسنگ برگزار گردید.
تاریخ :1398/05/23

انصراف از نظر