برگشت خرید

كلیه مغایرت های تراكنش های الكترونیك (به غیر از خرید شارژ کارتهای اعتباری) حداكثر طی مدت 48 ساعت به صورت واریز گروهی انجام خواهد گردید. لذا در صورت كنترل صورت حساب و عدم واریز مغایرت پس از موعد مذكور، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.

تراكنش ناموفق به آن دسته از تراكنش هایی گفته می شود كه از طریق یكی از بسترهای الكترونیكی ( دستگاه خودپرداز(ATM) ،پایانه فروشگاهی(POS)،اینترنت بانك و ...) انجام شده و علی رغم كسر شدن وجوه از حساب مشتریان، خدمت مورد نظر از بانك ، دریافت نشده است . به منظور استفاده بهینه از امكانات این سامانه خواهشمنداست به نكات ذیل توجه فرمایید: